Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w znacznym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych środków jest nierówny – przeważająca ich część przekazana jest na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera nieznaczną część z funduszu, jaki dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.